Deze website gebruikt cookies. Lees onze privacyverklaring en cookiesverklaring voor meer informatie.

Disclaimer

Lees deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door alvorens de website www.marinavanschaik.nl te gebruiken. Door de website www.marinavanschaik.nl te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere overeenkomsten, dient u geen gebruik te maken van de website www.marinavanschaik.nl.

Marina van Schaik Makelaardij o.g. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen.

Marina van Schaik Makelaardij o.g. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Marina van Schaik Makelaardij o.g. middels haar website of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Marina van Schaik Makelaardij o.g. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Marina van Schaik Makelaardij o.g. via deze website. Marina van Schaik Makelaardij o.g. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Marina van Schaik Makelaardij o.g. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Marina van Schaik Makelaardij o.g. en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Marina van Schaik Makelaardij o.g. in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Marina van Schaik Makelaardij o.g. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Marina van Schaik Makelaardij o.g. en/of haar leveranciers, behoudt Marina van Schaik Makelaardij o.g. zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.